Pranata Adicara

Tidaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkk……B.jawa praktik pranata cara(MC)..mendadak sariawan!! 😦 Akhirnya minta bantuan bapak, ibuk, kakek, nenek, sampai tetangga….dan jadilah..jengjeng!!!! 😀

PRANATA ADICARA

 

Assalamualaikum wr.wb,

Ingkang kinurmatan kepala sekolah SMA 1 Jestis, ingkang kula urmati bapak, ibu guru SMA 1 Jetis, saha ketua panitia acara sosialisasi lingkungan ingkang kula urmati ugi .

Langkung rumiyen mangga kula saha panjenengan sedaya tansah ngraosaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang tansah paring mapinten-pinten kanikmatan dhateng kula saha panjenengan sedaya, satemah dumugi titi wanci wekdal menika kita taksih pinaringan kawilujengan ing sadayanipun.Sholawatsarta salam tansah  kaaturaken dhumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin….

Wonten ing mriki kula ingkang kapiji dherekaken acara ing wekdal siang punika badhe maosaken reruncening acara ingkang badhe kalampahan

  1. Pambuka
  2. Pambagyaharja
  3. Acara inti
  4. Panutup,

Mekaten menggah reruncening acara ingkanng badhe kalampahan ing wekdal siang punika. Para lenggah ingkang kinurmatan, mangga-mangga pengaosan ing wekdal siang punika kita wiwiti kanthi waosan Basmalah,….Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan Basmalah menika acara ing wekdal sing punika saged kalampahan kanthi lancar boten wonten alangan satunggal punapa.

 

Acara salajengipun inggih atur pambagyaharja saking ketua panitia sosalisasi, dhumateng ngarsanipun mbak Septi wekdal saha papan kula sumanggakaken……, matur nuwun dhumateng ngarsanipun mbak Septi ingkang sampun kersa ngaturaken pambagyaharja.

 

Ngancik acara inti inggih menika sosialisasi lingkungan ingkang badhe kaaturaken panjenenganipun mbak Wahyu wedal saha papan kula sumanggakaken sacekapipun. Agunging panuwun dhumateng panjenenganipun mbak Wahyu ingkang sampun kersa ngaturaken sosialisasi, mugi-mugi saged dados manfaat dhumateng kula saha panjenengan sedaya.

 

Para lenggah ingkang kula urmati acara ing wekdal siang punika sampun kalampahan kanthi lancar mboten wonten alangan satunggal punapa. Wondene saderengipun dipun pungkasi, hambokbilih anggen kula derekaken acara ing wekdal siang menika kathah kalepatan saestu nyuwun agunging pangapunten. Pramila mangga acara ing wekdal siang menika dipun pungkasi kanthi waosan Hamdallah,……matur nuwun. Mekaten saking kula,

 

Wasalamualaikum wr.wb.

 

 

( Yuliana Purnamasari )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s